fbpx

Dr. Fârtăeș Ana-Maria – Medic Specialist Otorinolaringologie

Competențe:

Oferă consultatii in:

Educație și formare profesională

Medic Rezident, Specialitatea: Otorinolaringologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“01/10/2012 – 20/09/2018
Doctor Medic – Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Media finală/ Rezultatul final: 9,67 Nivelul CNC: Studii universitare de licenţă și masterat | Tipul de credite: ECTS + Număr de credite: 360
Lucrarea de diplomă: Rolul vitaminei D în patogeneza psoriazisului

Competenţe profesionale

Descriptori de nivel ai elementelor structurale ale competenţelor profesionale
  • C1 – Identificarea stării de boală și stabilirea diagnosticului corect al afecțiunii (afecțiunilor).
  • C2 – Conceperea și aplicarea unui plan terapeutic adecvat afecțiunii (afecțiunilor) identificate.
  • C3 – Evaluarea corectă a riscului de îmbolnăvire sau a contextului apariției unei îmbolnăviri individuale/colective, urmate de alegerea și aplicarea măsurilor adecvate de profilaxie.
  • C4 – Abordarea problemelor de sănătate/boală din perspectiva particularităților comunităţii, în relaţie directă cu condiţiile sociale, economice sau/și culturale proprii acelei colectivităţi.
  • C5 – Iniţierea și derularea unei activităţi de cercetare științifică sau/și formativă în domeniul său de competenţă.
  • C6 – Îndeplinirea în condiţii de eficienţă și eficacitate a sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri profesionale.

Competenţe transversale – (Descriptori de nivel ai competenţelor transversale)
(Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei)

1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie
restrânsă și asistenţă calificată.

CT1 – identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente.
* Realizarea de proiecte sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme
specifice domeniului, cu evaluarea corectă a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare și a riscurilor, în condiţii de aplicare a normelor deontologice și de etică profesională în domeniu, precum și de securitate și sănătate în muncă.

2.Familiarizarea cu rolurile și activităţile specifice muncii în echipă și distribuirea de
sarcini pentru nivelurile subordonate.

CT2 – Identificarea rolurilor și responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei și în relație cu pacientul.
* Realizarea unei lucrări/unui proiect, executând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă pluridisciplinară.

3.Conștientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor și
tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală și profesională.

CT3 – Utilizarea eficientă a resurselor informaţionale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line, etc.) atât în limba română cât și într-o limbă de circulaţie internaţională.
* Elaborarea, tehnoredactarea și susținerea în limba română și într-o limbă de circulaţie internaţională a unei lucrări de specialitate pe o temă actuală în domeniu utilizând diverse surse și instrumente de formare.

CONFERINŢE ȘI SEMINARE

[ 01/04/2022 ] Simpozion Sănătate integrată: Abordări interdiscipliare în Endocrinologie, Medicină de laborator, și Medicină de familie laşi
[ 01/04/2022 — 02/04/2022 ] Conferinţa „Actualităţi în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor ORL București
[ 04/09/2019 – 07/09/2019 ] Al 5-lea Congres al Societăţii Române de Rinologie Eforie Nord, Constanţa

Temele abordate au cuprins întreaga patologie rinologică, insistând asupra metodelor moderne de diagnostic și tratament, asupra abordului multidisciplinar al patologiei de graniță, dar și asupra cazurilor dificile de specialitate.
Neoplasm rinosinusal cu localizare favorabilă
Referinţă: Dolhescu Ana-Maria et. al., în Volumul de rezumate al Congresului Naţional de ORL

Publicați

Neoplasm rinosinusal cu localizare favorabilă
Referinţă: Dolhescu Ana-Maria et. al., în Volumul de rezumate al Congresului
Naţional de ORL

Programare